Ravimid reisil

Ravimiseaduse (RT I, 2005, 2, 4) alusel kehtestatud sotsiaalministri 18.02.2005 määrus nr 31 (RTL, 23.02.2005, 23, 316) sätestab korra ravimitega reisimisel.

RAVIMID ISIKLIKUKS TARBIMISEKS

Eestisse saabuv ja Eestist lahkuv reisija võib kaasa võtta ravimeid, mida ta kasutab meditsiinilisel eesmärgil isiklikuks või temaga kaasasolevate loomade tarbeks. Ravimiameti loata võib isiklikuks tarbeks kaasa võtta kuni viis erineva nimetusega ravimpreparaati, iga ravimpreparaati kuni viis jaemüügipakendit ning kaasasolevate loomade tarbeks kuni viis erineva nimetusega ravimpreparaati, iga ravimpreparaati kuni kolm jaemüügipakendit. Ravimid peavad olema tootja pakendis.

ravimidJaemüügipakendi suurused on:

  • tahketel ravimvormidel kuni 100 ühikut,
  • pulbritel lahuse valmistamiseks 500 g,
  • homöopaatilistel graanulitel 50 g,
  • infusioonilahustel ja suukaudsetel lahustel 500 ml,
  • süstitavatel ravimvormidel 10 ampulli või viaali,
  • välispidistel ravimitel 200 ml või 200 g,
  • droogidel 100 g.

 Ilma Ravimiameti loata võib narkootilisi või psühhotroopseid aineid kaasa võtta ühe jaemüügipakendi suurusega kuni 20 ühikut ning ravimitega peab kaasas olema arsti, loomadel kasutatavate ravimite puhul veterinaararsti teatis ravimi vajaduse kohta või retsepti koopia, välja arvatud järgmistes lõigetes toodud juhtudel. Narkootilisi või psühhotroopseid aineid võib reisi jaoks kaasa võtta kuni 30 päevaseks raviks vajalikus koguses

Juhul kui isik, kelle püsiv elukoht on Eestis, soovib sõita teise Schengeni konventsiooniosalise riigi territooriumile, võib ta narkootilisi või psühhotroopseid aineid kaasa võtta reisi kestuse ajaks vajaminevas koguses, kuid mitte enam kui 30 päevaseks raviks. Iga kaasasoleva arsti retsepti järgse narkootilise või psühhotroopse aine kohta peab kaasas olema Ravimiameti poolt väljastatud tunnistus.

Isikul, kelle püsiv elukoht on teises Schengeni konventsiooniosalises riigis, peab iga kaasasoleva narkootilise või psühhotroopse aine kohta olema oma elukohariigis välja antud Schengeni konventsiooni artikli 75 vormi kohane tunnistus.

Kui kaasavõetavate ravimite kogus ületab ülalnimetatud koguseid, tuleb Ravimiameti luba taotleda kõikide kaasavõetavate ravimite jaoks.

Meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil kasutatavate inim- või loomset päritolu kudede, rakkude ja organite sisse- ja väljaveoks ei ole nõutav Ravimiameti eriluba ega teavitamine, kui:

nimetatud kaupu ei kasutata raviotstarbel või ravimpreparaatide valmistamiseks,

 

nimetatud kaupade kogus ühes katsutis või viaalis ei ületa 20 milliliitrit või üldkogusena ühes saadetises 1 kilogrammi.

Juhime Teie tähelepanu sotsiaalministri määrusele nr 59 "Aine või toote ravimina määratlemise tingimused ja kord".
Õigus otsustada aine või toote määratlemist ravimina ning toote määratlemist homöopaatilise preparaadina on Ravimiametil.
Täpsem informatsioon Ravimiametilt, tel +372 737 4143, ja EV Tollikontrolliosakonnast, tel +372 676 1787.

medications

Copyright © 2020  MTÜ Reisibüroode Lliit.
Kõik õigused on kaitstud